คณะวิทยาการจัดการ มรส. ร่วมกับ ซีพี ออล์จำกัด (มหาชน) เปิดวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ซีพี ออล์จำกัด (มหาชน) เปิดวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก อธิการบดีหวังผลิตบัณฑิตคุณภาพมุ่งเน้นการมีงานทำ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (วจก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน ) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

Read more

MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษากำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง” เมี่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องผดุงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย

Read more