ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Retail Business Management
ชื่อปริญญา
 ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการค้าปลีก)
ชื่อย่อ: บธ.บ. (การจัดการค้าปลีก)
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of ฺBusiness Administration (Retail Business Administration)
ชื่อย่อ: B.B.A. (Retail Business Administration)

หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี


ลักษณะของสาขาวิชา

เน้นการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานของการทำงาน (Work-Based Learning) เพื่อให้ผู้เรียนจบแล้วมีงานทำทันที ภายใต้สโลแกน “มีความรู้ มีประสบการณ์  มีงานทำ” จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ภาคเรียนละ 6 เดือน โดยเรียนภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัย 3 เดือนและฝึกภาคปฏิบัติที่ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น 3 เดือน ผู้เรียนจะได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 70% ตลอดการศึกษา (เฉพาะภาคเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  2.00) ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างฝึกงานและฟรีค่าที่พักระหว่างฝึกงานตลอดหลักสูตร และการันตีมีงานทำ 100%


คุณลักษณะของผู้สนใจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดการเรียนสอนโดยใช้แนวทางการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยทำให้เกิดบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการคนในธุรกิจค้าปลีกของประเทศ


แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-11  บุคลาการสำนักงานของบริษัทซีพีฯ ผู้จัดการร้าน  7-11 เจ้าของธุรกิจร้าน 7-11 ในราคาพิเศษ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจในองค์กรภาครัฐและเอกชน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า