ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย

ข้อกำหนดในการทำโครงงานหรืองานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือเพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีธุรกิจที่อ้างอิงและคาดว่าจะนำไปใช้งาน ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเพื่อพัฒนางานด้านธุรกิจหรือการจัดการ


คำอธิบายโดยย่อ

ระเบียบวิธีวิจัย การใช้สถิติในงานวิจัย การประมวลผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ให้นักศึกษาทำวิจัยทางธุรกิจที่สนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำวิจัย มีขอบเขตวิจัยที่สามารถทำสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด มาตรฐานผลการเรียนรู้


มาตรฐานผลการเรียนรู้

มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมในการทำโครงงานหรืองานวิจัย มีความเข้าใจในกระบวนการจัดทำโครงงาน และสามารถทำโครงงานได้ รวมทั้งสามารถเขียนผลงานเพื่อการสื่อสารได้


ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4


จำนวนหน่วยกิต

6  หน่วยกิต


การเตรียมการ

การกำหนดชั่วโมงในการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ศึกษา


กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำวิจัยโดยอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยและประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอผลงานวิจัยต่ออาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย