อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร

ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : ajan_adisorn@windowslive.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร ศยามล

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : bsben2009@hotmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : ds_loveyou@hotmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : Kit_tikorn@hotmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา เทพสุวรรณชนะ

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : nung_ai@yahoo.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยมหิดล (นานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ