แนะนำสาขา

11059584_913514482018707_6889207936881221657_n

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นหลักสูตรในการตกลงร่วมมือกันระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดการเรียนการสอนรุ่นแรก ในปีการศึกษา


ปรัชญา

ธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกจึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนสอนโดยใช้แนวทางการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยทำให้เกิดบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการคนในธุรกิจค้าปลีกของประเทศ


ความสำคัญ

ปัจจุบันธุรกิจเผชิญกับการแข่งขัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจโดยรวมของประเทศ เพราะฉะนั้นหน่วยงานทางภาคธุรกิจต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางด้านการบริหารมาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้อง โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นหลักสูตรแนวใหม่ที่ใช้การบริหารจัดการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรและจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายร่วมกันในการผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและโดดเด่นในด้านการปฏิบัติงาน และคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะเป็นทางเลือกให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนสาขาที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเทคนิควิธีการใช้อุปกรณ์การบริหารสมัยใหม่เพื่อเข้าสู่งานอาชีพด้านการค้าปลีกและการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


วัตุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

3. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจค้าปลีก สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข