โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 33
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดต่างๆ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้)
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Study Skill) 3(3-0-6)
GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Basics) 3(3-0-6)
GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (English for Application) 3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6 หน่วยกิต
กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED2001 พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa Studies) 3(3-0-6)
GED2002 ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life) 3(3-0-6)
GED2003 การพัฒนาตน (Self Development) 3(3-0-6)
GED2004 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต
กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED3001 วิถีโลก (Global Society and Living) 3(3-0-6)
GED3002 วิถีไทย (Thai Living) 3(3-0-6)
GED3003 กฎหมายกับสังคม (Law and Society) 3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 หน่วยกิต
กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED4001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life) 3(3-0-6)
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) 3(3-0-6)
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต (Computer and Life) 3(3-0-6)

2.หมวดวิชาเฉพาะ (จำนวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต)

2.1 กลุ่มวิชาเเกน
ประกอบด้วย 13 รายวิชาดังนี้
33หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BEN0106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Business Communication in English) 3(3-0-6)
MAC0201 การบัญชี 1 (Accounting 1) 3(2-2-5)
MAC0202 การบัญชี 2 (Accounting 2) 3(2-2-5)
LAW0547 กฎหมายธุรกิจ (Business  Law) 3(3-0-6)
MFI0302 การจัดการการเงิน (Financial  Management) 3(3-0-6)
MMK0401 หลักการตลาด (Principles of Marketing ) 3(3-0-6)
MGM0508 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน (Production and  Operation  Management) 3(3-0-6)
MLO0401 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) 3(3-0-6)
MGM0523 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic  Management) 3(3-0-6)
MEC0101 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics) 3(3-0-6)
MHR0701 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 3(3-0-6)

3.หมวดกลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาบังคับจำนวน ประกอบด้วย 12 รายวิชาดังนี้ 36 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MRB1101 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) 3(3-0-6)
MRB1102 พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก (Consumer Behavior for Retail Business) 3(3-0-6)
MRB1103 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก (Integrated Marketing Communication in Retail Business) 3(3-0-6)
MRB1104 ธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน (Non-Stored Retail Business) 3(3-0-6)
MRB1121 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 1) 3(0-6-3)
MRB1122 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 2) 3(0-6-3)
MRB1123 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 3) 3(0-6-3)
MRB1124 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 4) 3(0-6-3)
MRB1125 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 5) 3(0-6-3)
MRB1126 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 6) 3(0-6-3)
MRB1127 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 7) 3(2-2-5)
MRB1119 สัมมนาธุรกิจค้าปลีก (Seminar in Retail Business) 3(2-2-5)
MRB1120 การวิจัยสำหรับธุรกิจค้าปลีก (Business Research for Retail Management) 3(2-2-5)

 

กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MRB1105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Information System for Management) 3(3-0-6)
MRB1106 การจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก (Merchandising in Retail Business) 3(3-0-6)
MRB1107 การจัดการการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก (Purchasing in Retail Business Management) 3(3-0-6)
MRB1108 การเลือกทำเลที่ตั้งและการออกแบบร้านค้า (Selecting and Designing Store Location) 3(3-0-6)
MRB1109 การจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบบูรณาการ (Integrated Retail Business Management) 3(3-0-6)
MRB1110 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation) 3(3-0-6)
MRB1111 การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก (Warehouse and Distribution Management for Retail Business) 3(3-0-6)
MRB1112 การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Management and Inventory Control) 3(2-2-5)
MRB1113 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจค้าปลีก (Cost Management in Logistics for Retail Business) 3(3-0-6)
MRB1114 ความปลอดภัยของอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Safety and Related Laws) 3(3-0-6)
MRB1115 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Business Management) 3(2-2-5)
MRB1116 การควบคุมต้นทุนธุรกิจอาหารและบริการ (Cost Control in Food and Service Business) 3(3-0-6)
MRB1117 การตลาดสำหรับธุรกิจอาหารและภัตตาคาร (Marketing for Food and Restaurant) 3(3-0-6)
MRB1118 ศิลปะการขาย (Salesmanship) 3(3-0-6)

 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ุ6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MRB1128 ฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการค้าปลีก (Field Experience in Retail Business) 6(0-560-0)


หมวดวิชาเลือกเสรีจํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตามความสนใจ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยลงทะเบียน เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร ของสาขาวิชา

การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา

การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ข)