การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการบัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาที่เน้นการเรียนแบบ Work-based Learning ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาที่มีความพร้อมลงทะเบียนในรายวิชานี้


มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น

2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ได้

5. มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น


ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4


การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา