“ธุรกิจค้าปลีก” ต้อนรับ “ม.ราชภัฏยะลา” ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการหลักสูตร Work based Education

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร ศยามล อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น และอาจารย์สุกานดา เทพสุวรรณชนะ เป็นตัวแทนคณะวิทยาการจัดการให้การต้อนรับ อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สู่การเป็น Best

Read more

ผศ.เตชธรรม และคณะ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และในฐานะประธานหน่วยบริการวิชาการรวมทั้งฐานะกรรมการหน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Read more

‘ซีพี ออลล์’ เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร มรส. พร้อมจับมือร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้ร่วมต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากบริษัท ซีพี อออล์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งนำโดย คุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ ผู้จัดทำโครงการความร่วมมือทางการศึกษาในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่เดินทางเข้ามาสวัสดีปีใหม่

Read more

‘ฝ่ายบุคคล ซีพีออลล์’ เข้าสวัสดีปีใหม่ ‘หลักสูตรค้าปลีก’ พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

เมื่อวานนี้ (14 ธันวาคม 2560) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรต้อนรับคุณวริทธิ์ อักษรสาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายบุคคลมณฑล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ที่เดินทางเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม

Read more

ประชุมความร่วมมือประจำปี ‘คณะวิทยาการจัดการ’ จับมือ ‘ซีพี ออลล์’ ร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกให้เข้มข้น สู่โมเดลการเรียนรู้แบบ Work-based Education

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมมือกับสำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดประชุมประจำปีหลักสูตรในความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและวางแผนการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรให้เข้มแข็ง สู่การเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มรส. ร่วมกับ ซีพี ออล์จำกัด (มหาชน) เปิดวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ซีพี ออล์จำกัด (มหาชน) เปิดวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก อธิการบดีหวังผลิตบัณฑิตคุณภาพมุ่งเน้นการมีงานทำ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (วจก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน ) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

Read more

MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษากำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง” เมี่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องผดุงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย

Read more