‘ฝ่ายบุคคล ซีพีออลล์’ เข้าสวัสดีปีใหม่ ‘หลักสูตรค้าปลีก’ พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

เมื่อวานนี้ (14 ธันวาคม 2560) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรต้อนรับคุณวริทธิ์ อักษรสาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายบุคคลมณฑล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ที่เดินทางเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและทีมงานฝ่ายบุคคลมณฑลที่ร่วมกันสนับสนุนและดูแลนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติในร้าน 7-ELEVEN ตลอดจนการใช้ชีวิต ณ อำเภอเกาะสมุย เป็นอย่างดีเสมอมา ซึ่งนอกจากนี้ ยังได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกในนามของหลักสูตรให้แก่ฝ่ายบุคคลเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่อีกด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ที่ผ่านมาของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภายใต้รูปแบบการเรียน ‘Work-based Learning’ โดยเรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัยและฝึกภาคปฏิบัติ ณ ร้าน 7-ELEVEN ดังที่ทราบนั้น  ฝ่ายบุคคลมณฑลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการปฏิบัติงานในร้านและชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนหอพักที่ปลอดภัยและสะดวกสบายให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรทุกคน ตลอดจนการมอบโอกาสให้นักศึกษาทุกสาขาของคณะวิทยาการจัดการที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ ‘คนขนคน’ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าร่วมทำงานพิเศษกับบริษัทเพื่อหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ซึ่งโครงการนี้จะเปิดรับสมัครอีกครั้งในช่วงต้นปี 2561 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่คณะวิทยาการจัดการ

 

นายธนากร โพชากรณ์   รายงาน/ถ่ายภาพ
นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ