ฝนตกน้ำท่วมไม่เป็นอุปสรรค หลักสูตรค้าปลีก ส่งนศ. กลุ่ม B กว่า 80 ชีวิต ลงฝึกงาน 7-ELEVEN เกาะสมุย เทอม 1/60 ครึ่งหลัง

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2560) เวลา 07.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น และอาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 กลุ่ม B จำนวน 82 คน เพื่อรายงานตัวเข้าฝึกภาคปฏิบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (กลุ่มครึ่งหลัง) ณ ร้าน 7-ELEVEN ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเวลา 3 เดือน ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบุคคลมณฑล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ณ อำเภอเกาะสมุย ท่ามกลางสภาพอากาศฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าจากเขาไหลทะลักท่วมเส้นทางสัญจรรอบเกาะ

กิจกรรมการรายงานตัวดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องละไม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย ซึ่งทางฝ่ายบุคคลได้กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการเข้าฝึกและรายละเอียดสำคัญต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบ นอกจากกิจกรรมรายงานตัวเข้าฝึกแล้ว ทางบริษัทได้ดำเนินการให้นักศึกษารายงานตัวเข้าพักในหอพักที่บริษัทสนับสนุน โดยเชิญเจ้าของหอพักร่วมชี้แจงระเบียบและเงื่อนไขการอาศัยในหอพักตลอดระยะเวลาที่ต้องฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนเพื่อให้ทราบแนวทางในการดูแลนักศึกษาร่วมกันระหว่างหอพัก บริษัท และมหาวิทยาลัย

ด้านอาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น ได้กล่าวเน้นย้ำให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัดและเก็บเกี่ยวประสบการทำงานให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ที่มีการเพิ่มระดับการฝึกตามแผนการเรียนในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจ 3 และ 5 ตามลำดับ ดังนั้น นักศึกษาทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้ระบบการจัดการในร้านค้าปลีกในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ดังกล่าวคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านธุรกิจค้าปลีกก่อนสำเร็จการศึกษาได้ ซึ่งหลังจากการฝึกครั้งนี้เสร็จสิ้น หลักสูตรจะจัดให้มีการนำเสนอนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการกระตุ้นและเตรียมความพร้อม และสำหรับชั้นปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดในโครงการ Smart Retail Innovation Contest 2018 และโครงการ All Star จัดโดยสำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานักศึกษาผู้มีความสามารถโดดเด่นเข้าทำงานในช่องทางพิเศษ (Career Path) หลังสำเร็จการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นหลักสูตรในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Block Course ภาคเรียนละ 6 เดือน โดยแบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัย 3 เดือน และฝึกภาคปฏิบัติ ณ ร้าน 7-ELEVEN 3 เดือน โดยนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนทุกเดือนที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพิเศษของหลักสูตรนี้อยู่ตรงที่ นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท จำนวน 70% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด และจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานกับบริษัททันทีเมื่อจบการศึกษา โดยมี 3 สายงานได้แก่ สายสำนักงาน สายปฏิบัติงานร้าน และสายโครงการพิเศษ All Star ทั้งนี้ การเลือกสายงานขึ้นอยู่กับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน

 

นายธนากร โพชากรณ์
รายงาน/ถ่ายภาพ