คำอธิบายรายวิชา

รหัส
Course ID
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
Course Description
หมวด
Subjects
MGM0501หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
Principles of Business Administration
ลักษณะโครงสร้างทางธุรกิจ การจัดองค์การ หน้าที่ในการบริหารธุรกิจ กระบวนการบริหาร รูปแบบการประกอบการทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน จรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจ ปัญหาในการดำเนินธุรกิจและแนวทางแก้ไข
วิชาปรับพื้นฐาน
MGM0516การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 3(3-0-6)
Franchise Management
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ข้อดีและข้อเสียของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข การตลาดและการจัดการ การจัดหาเงินทุนสำหรับการทำธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ การติดต่อและกระบวนการในการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจโดยผ่านระบบแฟรนไชส์
วิชาปรับพื้นฐาน
GED1001สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Study Skill
ความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อศึกษาค้นคว้าและแหล่งสารสนเทศอื่น ทักษะการรับรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง จริยธรรมในการใช้สารสนเทศตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Focus on the importance of information and information sources/archives and effective use of these resources. Emphasized are ethical used of information in addition to independent study
ศึกษาทั่วไป
GED1002ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
Thai for Communication
ภาษาไทย ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากการอ่าน การฟังสารต่าง ๆอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนำเสนอความรู้ที่ได้ตามขั้นตอน และรูปแบบของการนำเสนอด้วย การเขียนและการพูด
Thai language communication based on principles, theory ,and practice through listening, speaking, reading, and writing. Expectation to critically acquire knowledge and to present the learning appropriately
ศึกษาทั่วไป
GED1003ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
Basic English
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน สามารถและเข้าใจข้อความหรือบทสนทนาโดยใช้กลยุทธ์การฟังที่เหมาะสม เน้นความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร สามารถพูดบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่องและอธิบายเรื่องราวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถอ่านและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนได้ สามารถใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจเนื้อเรื่องและการสรุปใจความสำคัญ สามารถเขียนข้อความสั้น ๆ และสามารถใช้พจนานุกรมประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
English language communication development and practice through listening, speaking, reading, and writing. Focus on acquiring language knowledge and to use the learning appropriately
ศึกษาทั่วไป
GED1004ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
English for Application
เรียนรู้กลวิธีในการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน เพื่อจุดประสงค์เฉพาะในการเรียนรู้วิชาการในศาสตร์ของตน การสมัครงานและการทำงานในองค์การ ด้านการอ่านเน้น การสรุปความการวิเคราะห์และตีความจากสิ่งที่อ่าน ด้านการเขียน เน้นการเขียนความเรียงทางวิชาการ โดยใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม ด้านการฟังเน้นการสรุปความและการแปลความหมายจากสิ่งที่ได้รับฟัง ด้านการพูด เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาและการพูดโดยฉับพลันในชีวิตประจำวันได้
Practice all 4 language skills as used in your field of study, in future job application, and at future workplace
ศึกษาทั่วไป
GED2001พุทธทาสศึกษา 3(3-0-6)
Buudhadasa Studies
ศึกษาคำสอน วิธีคิด และกระบวนการเรียนรู้ของท่านพุทธทาส ปณิธาน 3 ประการในการทำให้สาสนิกเข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งซึ่งเป็นที่สุดแห่งศาสนาของตน การทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา การนำเพื่อนมนุษย์ออกเสียจากวัตถุนิยม การประยุกต์คำสอน และวิธีปฏิบัติตามทางของท่านพุทธทาส สู่การดำรงชีวิตที่สมถะ เรียบง่ายและพอเพียง
The teachings, ways of thinking, and learning process applied by the late Buddhadasa; focus on the three wishes and making practical application of his teachings and practices to lead to plain, simple ,and self-sufficient life
ศึกษาทั่วไป
GED2002ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6)
Philosophy and Life
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและกลุ่มลัทธิปรัชญา แนวทางในการดำเนินชีวิตและทำงานตามแนวปรัชญาและศาสนา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
Concepts of philosophy, philosophical doctrines ,ways of life and work in accordance with different beliefs
ศึกษาทั่วไป
GED2003การพัฒนาตน 3(3-0-6)
Self Development
พฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ตนเอง การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการพัฒนาตนทั้งด้านร่างกาย จิตใจและทักษะชีวิต การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม การประเมินผลการพัฒนาตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
Focus on knowledge regarding human behavior ;causes of behavior, and psychological theories of self analysis
ศึกษาทั่วไป
GED2004สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6)
Aesthetics
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่า และความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรู้คุณค่าและการสัมผัสความงามและการแสดงออก ทางอารมณ์ของมนุษย์รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เช่น ความงามในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ตลอดจนความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์
Understand the relationship between human values and beauty in life and society and nature
ศึกษาทั่วไป
GED3001วิถีโลก 3(3-0-6)
Global Society and Living
การดำรงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก สถานการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโลกที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การปรับตัวของประเทศไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน
Human existence in the changing world; past and current situations of society, culture, economy, international politics, and technology; impacts of the global changes on Thailand and world population; Thailand adaptation as the society member of the world and that of Asia
ศึกษาทั่วไป
GED3002วิถีไทย 3(3-0-6)
Thai Living
โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย การรักษาเสถียรภาพเอกลักษณ์ของสังคมไทย ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม การรับรู้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Structure and evolution of Thai society and culture.Continuation and preservation of our stability and identity; variety of Thai society and culture; types of problems and ways of conflict resolution in the society.Civil rights recognition under the democratic form of government with the King as head of state. Ways to lead the life with the philosophy of sufficiency economy
ศึกษาทั่วไป
GED3003กฎหมายกับสังคม 3(3-0-6)
Law and Society
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ชีวิตและสังคมสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย พื้นฐานความรับผิดในทางแพ่งและในทางอาญากระบวนการยุติธรรมของไทยตามประมวลกฎหมาย และวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและสังคม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เป็นต้น
Basic knowledge of law. Relationships between law ,society, and life. Fundamental individual rights and liberty as prescribed by law. Personal basic responsibilities under the civil and criminal law. Thai justice procedures according to code of laws and criminal procedure code and other laws relating to the way of life and society
ศึกษาทั่วไป
GED4001วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
Concepts and processes of science, scientific and technological progress; a study of causes, impacts and ways to rectify the environmental change; the concept of sustainable development, self care, physically and mentally for a better quality of life
ศึกษาทั่วไป
GED4002การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการ คุณค่าของการคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ การสื่อสารความคิดสู่บุคคลอื่น ๆอย่างมีประสิทธิภาพ
Techniques and tools for thinking and making decisions; and effective communication of thoughts and ideas
ศึกษาทั่วไป
GED4003คอมพิวเตอร์กับชีวิต 3(2-2-5)
Computer and Life
บทบาท ความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม ปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารสนเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Roles and importance of computers and information technology in life and society, Effectively seek knowledge and communicate through computer systems. Ability to make selection of information, ethically and legally
ศึกษาทั่วไป
BEN0106ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)
Business Communication in English
ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน เกี่ยวกับการพัฒนาระดับคำศัพท์และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยสามารถสื่อสารได้ในระดับที่ผู้ฟังเข้าใจ และสามารถโต้ตอบได้ เน้นการสื่อสารที่อยู่ในรูปแบบการทำงานในสำนักงาน สถานประกอบการ การประชุม และการให้บริการลูกค้า รวมทั้ง สามารถจัดพิมพ์เอกสารด้านธุรกิจได้
กลุ่มวิชาแกน
MAC0201การบัญชี 1 3(2-2-5)
Accounting 1
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีและแม่บททางการบัญชี และข้อสมมติฐานทางการบัญชี หลักการ และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันเฉพาะ และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบจำลอง กระดาษทำการ และงบการเงิน สำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ
กลุ่มวิชาแกน
MAC0202การบัญชี 2 3(2-2-5)
Accounting 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MAC0201 การบัญชี 1
ระบบเงินสดย่อย การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ การบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ หลักและวิธีการของระบบใบสำคัญ การบัญชีที่เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
กลุ่มวิชาแกน
LAW0547กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
Business Law
หลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองของผู้บริโภคและป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟู กิจการและการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายเกี่ยวกับการค้าเสรี
กลุ่มวิชาแกน
MMK0401หลักการตลาด 3(3-0-6)
Principles of Marketing
แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลทางการตลาดและวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคม การตลาดระดับโลก การวางแผนและการบริหารการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ
กลุ่มวิชาแกน
MGM0508การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
Production and Operation Management
การวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการจัดการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
กลุ่มวิชาแกน
MLO0401การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
แนวคิด โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการกิจกรรม และการปฏิบัติการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความต้องการและการบริการลูกค้า การจัดหาและการจัดส่งการควบคุมสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า การออกแบบเครือข่าย การวัดผลปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การประเมินสถานภาพและศักยภาพการแข่งขันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนการนำไปสู่การลดต้นทุนโดยอาศัยกิจกรรมโลจิสติกส์
กลุ่มวิชาแกน
MGM0523การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิด กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตามผล การใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์การ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
กลุ่มวิชาแกน
MEC0101หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
Principles of Economic
หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ ศึกษาถึงอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคาตลาดประเภทต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ การวิเคราะห์นโยบายของภาครัฐ การวิเคราะห์วัฏจักรธุรกิจ และการศึกษากรณีต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ
กลุ่มวิชาแกน
MHR0701การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
Human Resource Management
แนวคิด ทฤษฎี ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ การแสวงหา การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฎิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์
กลุ่มวิชาแกน
MRB1101การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
Retail Business Management
สภาพแวดล้อมและการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในภาพรวม วิวัฒนาการรูปแบบต่าง ๆ ของการดำเนินธุรกิจค้าปลีก พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก การบริหารจัดการงาน ส่วนหน้าร้าน การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ การเลือกทำเลและการจัดรูปแบบร้านค้า การใช้โลจิสติกส์ (Logistics) เทคโนโลยีในธุรกิจค้าปลีก จริยธรรมของ ผู้ประกอบการค้าปลีก การจัดการองค์กรการค้าปลีก ประเภทของร้านค้าปลีก การจัดหา การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดการหมวดหมู่สินค้า การตกแต่งและการแสดงสินค้า การส่งเสริมการตลาด แนวโน้มการจัดการการค้าปลีกในอนาคต
วิชาเอกบังคับ
MRB1102พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
Consumer Behavior for Retail Business
ความต้องการและการพัฒนาความต้องการของลูกค้า การใช้เทคนิคในการพัฒนากรรมวิธีการขาย การบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงลักษณะและกิจกรรมในการบริหารหน้าร้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
วิชาเอกบังคับ
MRB1103การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication in Retail Business
ลักษณะทั่วไป และความสำคัญของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารทางการตลาดในธุรกิจค้าปลีก รูปแบบของการสื่อสารทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการไปยัง กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
วิชาเอกบังคับ
MRB1104ธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน 3(3-0-6)
Non-stored Retail Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน ซึ่งประกอบด้วยการขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งการขายตรง เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์การขายโดยไม่มีหน้าร้านและการขายแบบออนไลน์ (online) ได้
วิชาเอกบังคับ
MRB1121การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 3(0-6-3)
Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 1
นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าปลีกในตำแหน่งเทียบเท่าพนักงาน อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดโดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานภายในร้านค้าปลีก เรียนรู้ ลักษณะธุรกิจขององค์กร สามารถปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานได้อย่างเป็นมาตรฐานตามที่องค์กรกำหนด ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย
วิชาเอกบังคับ
MRB1122การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 3(0-6-3)
Work-based Learning in Retail Business Operation and
Management 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MRB1121 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1
นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าปลีกในตำแหน่งที่เทียบเท่าพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำหนดโดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานภายในร้านค้าปลีก ซึ่งครอบคลุมการขายสินค้าและให้บริการ การสั่งสินค้าเฉพาะกลุ่ม ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย
วิชาเอกบังคับ
MRB1123การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 3(0-6-3)
Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 3
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MRB1122 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2
นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าปลีกในตำแหน่งที่เทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดับต้นอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดโดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานภายในร้านค้าปลีก ซึ่งครอบคลุมกระบวนการบริหารสินค้า การรวบรวมรายงานการขาย และการสื่อสารอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มสามารถให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย
วิชาเอกบังคับ
MRB1124การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4 3(0-6-3)
Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 4
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MRB1123 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3
นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าปลีกในตำแหน่งที่เทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดับสูงอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดโดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการ ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานภายในร้านค้าปลีก ซึ่งสามารถวิเคราะห์ตลาด กระจายและบริหารเป้าหมาย ให้ได้ตามที่องค์กรกำหนด รวมทั้งยกระดับการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย
วิชาเอกบังคับ
MRB1125การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 3(0-6-3)
Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 5
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MRB1124 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4
นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าปลีกในตำแหน่งที่เทียบเท่าผู้จัดการร้านระดับต้นอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดโดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานภายในร้านค้าปลีก ซึ่งสามารถบริหารการขาย และบริการอย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหารทั่วไปของมาตรฐานระบบคุณภาพ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ บริษัทฯ ในเรื่องสินค้าปลอดภัย ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย
วิชาเอกบังคับ
MRB1126การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6 3(0-6-3)
Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 6
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MRB1125 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5
นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าปลีกในตำแหน่งที่เทียบเท่าผู้จัดการร้านระดับสูงอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดโดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานภายในร้านค้าปลีก โดยสามารถปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของผู้นำสามารถวางแผนการบริหารเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมดูแลให้สินค้าปลอดภัยดูแลทีมงานให้สามารถบริการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการเงิน การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลประกอบการ การควบคุมสินค้าและการเงินภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย
วิชาเอกบังคับ
MRB1127การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7 3(0-6-3)
Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 7
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MRB1126 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6
นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าปลีกในตำแหน่งที่เทียบเท่าผู้จัดการร้านระดับสูงอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดโดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานภายในร้านค้าปลีก โดยมีความรู้ ความเข้าใจ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สนับสนุนงานในภาคปฏิบัติ เข้าใจกระบวนการทำงานของหน่วยงานสนับสนุน และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี เพื่อปรับปรุงการทำงาน ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย
วิชาเอกบังคับ
MRB1119สัมมนาธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
Seminar in Retail Business
อภิปรายการกำหนดนโยบายของธุรกิจค้าปลีก กลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์การโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การตลาด การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการดำเนินงานขององค์การประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์โดยใช้กรณีศึกษา รวมถึงวิเคราะห์จากบทความทางวิชาการ
วิชาเอกบังคับ
MRB1120การวิจัยสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
Business Research for Retail Management
ความหมาย บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยสำหรับธุรกิจค้าปลีก จรรณยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานวิจัย โดยการเสนอโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การใช้สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัย สรุปผลการวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย นำผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจค้าปลีก
วิชาเอกบังคับ
MRB1105ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
Information System for Retail Business Management
พิจารณาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การดำเนินงานและการควบคุม ตลอดจนการนำข้อมูลการขายมาใช้วิจัยตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
MRB1106การจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
Merchandising in Retail Business
การวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ การกำหนดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ประเภทชนิดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ใน ร้านค้าปลีก การจัดสรรพื้นที่ และการจัดแสดงสินค้า ให้แก่สินค้าแต่ละรายการอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งในด้านการขายและการสร้างกำไร โดยปรับเปลี่ยนตามความแตกต่างของร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ
วิชาเอกเลือก
MRB1107การจัดการการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
Purchasing in Retail Business Management
การสร้างและวิเคราะห์แนวคิดนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก เพื่อการสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ของธุรกิจ กระบวนการจัดซื้อ/จัดหาเพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีก การประเมินผลควบคุมคุณภาพการจัดซื้อ/จัดหา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารส่วนประสมของผลิตภัณฑ์
วิชาเอกเลือก
MRB1108การเลือกทำเลที่ตั้งและการออกแบบร้านค้า 3(3-0-6)
Selecting and Designing Store Location
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกทำเลที่ตั้ง ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในรวมถึงปัจจัยจากทำเลที่ตั้งร้านค้าที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของทำเลที่ตั้งร้านค้า และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับทำเลที่ตั้ง สี เสียง และภาพ ให้ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าการเอื้อต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า รวมถึงการใช้พื้นที่ในการจัดแสดงสินค้าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด และแนวโน้มของการจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้านในอนาคต
วิชาเอกเลือก
MRB1109การจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
Integrated Retail Business Management
การวิเคราะห์สภาพธุรกิจและผลประกอบการเพื่อกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการบริหารธุรกิจค้าปลีกอย่างบูรณาการ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารธุรกิจค้าปลีกในด้านการบริหารการจัดการส่วนหน้าร้าน การบริหารจัดการส่วนผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดรูปแบบร้านค้า และการบริหารโลจิสติกส์ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการบริหารธุรกิจค้าปลีกภายใต้การแข่งขันและการตลาดที่เปลี่ยนแปลง
วิชาเอกเลือก
MRB1110การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 3(3-0-6)
Entrepreneurship and Innovation
ความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ การแสวงหาและประเมินโอกาสทางธุรกิจ การจัดหา การจัดการและการวางแผนในการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรทางเศรษฐกิจ แหล่งนวัตกรรมภายในและภายนอกองค์การ หลักการและกระบวนการนวัตกรรมในธุรกิจและการจัดการ ความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การเติบโตทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม กลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการนำแผนธุรกิจไปสู่การปฏิบัติ แนวคิดและความสำคัญในการเป็นผู้ประกอบการในองค์การธุรกิจ วัฒนธรรม ระบบ และการจัดการแบบผู้ประกอบการ
วิชาเอกเลือก
MRB1111การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
Warehouse and Distribution Management for Retail Business
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของคลังสินค้าในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของคลังสินค้าที่มีต่อกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประเภทของคลังสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งการวางผังและการออกแบบภายใน การจัดการคลังสินค้าประกอบด้วย การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง ระบบการเก็บรักษา การรับคำสั่งซื้อ การส่งของ วิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างระดับสินค้าคงคลังกับการเลือกใช้วิธีการขนส่งและการบริการลูกค้า การเลือกเส้นทางและจัดตารางเวลาการขนส่งด้วยการพิจารณาสินค้าคงคลัง การออกแบบเครือข่ายการกระจายสินค้า การคัดเลือกผู้ประกอบการขนถ่ายสินค้า การขนส่งสินค้าขากลับ ระบบถ่ายโอนสารสนเทศ การใช้อุปกรณ์ ขนถ่ายและลำเลียงวัสดุ/สินค้า ระบบซอฟแวร์จัดการข้อมูล การใช้ รหัสแท่ง ระบบความปลอดภัย การบรรจุภัณฑ์ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุประสิทธิผลสูงสุดทางด้านต้นทุนและการบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก
วิชาเอกเลือก
MRB1112การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)
Inventory Management and Inventory Control
หลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง เทคนิคในการจัดการและควบคุมสินค้าคงคลังโดยวิธีต่าง ๆ อาทิ การสั่งซื้อที่ประหยัด การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี การคำนวณต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง และการนำหลักการไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน
วิชาเอกเลือก
MRB1113การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
Cost Management in Logistics for Retail Business
การศึกษาองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตและการจัดจัดส่งสินค้า การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดเก็บ การจัดส่ง และการรับคืนสินค้า การประเมินทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ และการแสวงหาทางเลือกใหม่ในการบริหารระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียจากระบบโลจิสติกส์ที่ด้อยประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม องค์ประกอบของต้นทุน โลจิสติกส์การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การควบคุมต้นทุนโลจิสติกส์ และการลดต้นทุนโลจิสติกส์
วิชาเอกเลือก
MRB1114ความปลอดภัยของอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3(3-0-6)
Food Safety and Related Laws
สถานการณ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร สุขลักษณะอาหาร จุลวิทยาทางอาหาร โรคที่มีสาเหตุมาจากอาหาร อันตรายต่อความปลอดภัยของอาหาร หลักการทั่วไปว่าด้วยสุขลักษณะของอาหาร และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
วิชาเอกเลือก
MRB1115การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)
Food and Beverage Business Management
การจัดการและวางแผนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ เทคนิคการจัดอาหารและการเสิร์ฟ การควบคุมคุณภาพอาหาร การจัดทำรายงาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา และการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติจริง
วิชาเอกเลือก
MRB1116การควบคุมต้นทุนธุรกิจอาหารและบริการ 3(3-0-6)
Cost Control in Food and Service Business
การคำนวณต้นทุนในธุรกิจอาหารและบริการ การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดรูปแบบอาหาร การกำหนดชนิดและราคาของอาหารและเครื่องดื่ม ความเหมาะสมของจำนวนพนักงานในการปฏิบัติงาน การทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว
วิชาเอกเลือก
MRB1117การตลาดสำหรับธุรกิจอาหารและภัตตาคาร 3(3-0-6)
Marketing for Food and Restaurant Business
ความสำคัญของการตลาดในธุรกิจอาหารและบริการ ระบบการตลาด เป้าหมาย ประเภทของตลาดในธุรกิจอาหารและบริการ การศึกษาตลาดและส่วนประสมทางการตลาด การจัดการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
วิชาเอกเลือก
MRB1118ศิลปะการขาย 3(3-0-6)
Salesmanship
กระบวนการขาย ศิลปะการขาย และการใช้ศิลปะการขายในร้านอาหารและภัตตาคาร พฤติกรรมของลูกค้าและเทคนิคการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้า การใช้จิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์เพื่อการเข้าถึงลูกค้า และการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
วิชาเอกเลือก
MRB1128ฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการค้าปลีก 6(0-560-0) Field Experience in Retail Business
การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการทำงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ มีการมอบหมายให้นักศึกษาเขียนโครงงาน ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติงานด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างเป็นระบบ สามารถ นำมาบูรณาการต่อยอดเป็นนวัตกรรม ตามแนวคิดด้านการเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่ายหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้
วิชาเอกเลือก