ประชุมความร่วมมือประจำปี ‘คณะวิทยาการจัดการ’ จับมือ ‘ซีพี ออลล์’ ร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกให้เข้มข้น สู่โมเดลการเรียนรู้แบบ Work-based Education

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมมือกับสำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดประชุมประจำปีหลักสูตรในความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและวางแผนการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรให้เข้มแข็ง สู่การเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Work-based Education ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

เวลา 09.00 น. ในวันดังกล่าว ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ปลื้มใจ ไพจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้ร่วมต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) นำโดย คุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ และคุณนพดล ยอดยิ่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลมณฑล ซึ่งคณบดีได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมและเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยดำเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ซึ่งมีวาระสำคัญคือ การรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบไปด้วย จำนวนนักศึกษาปัจจุบันและผู้ลาออก ประเด็นปัญหาของนักศึกษากรณีต่างๆ แนวทางการรับสมัครนักศึกษา ตลอดจนแผนการดำเนินงานหลักสูตรในปีถัดไป และวาระการรายงานผลการดำเนินงานจากสำนักประสานรัฐกิจ ที่กล่าวถึงจำนวนเงินทุนสนับสนุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การฝึกภาคปฏิบัติในร้าน 7-ELEVEN ของนักศึกษา โครงการ ALL STAR และประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น เลขานุการหลักสูตรผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน ได้รายงานจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรปัจจุบันทุกชั้นปีที่จะดำเนินการขอทุนสนับสนุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 70% จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 169 คน โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากประเด็นดังกล่าว อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น ยังได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และการติดตามนิเทศนักศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาของหลักสูตรให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด ซึ่งผู้บริหารจากบริษัทฯ ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของหลักสูตร และยกให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือต้นแบบในการบริหารจัดการหลักสูตรและการนิเทศติดตามนักศึกษาระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน คุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประสานรัฐกิจ ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งวาระสำคัญอยู่ที่ แผนการพัฒนาและผลักดันนักศึกษาในโครงการทั้งหมดก้าวสู่เส้นทางอาชีพใน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้แก่ เส้นทางอาชีพสายปฏิบัติงานร้าน อาชีพสายสำนักงาน และอาชีพสายคลังสินค้า โดยจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ โครงการ ALL STAR ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความโดดเด่น ทั้งด้านผลการเรียน การทำกิจกรรม การฝึกงาน และความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ โดยตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไปเข้าร่วมโครงการ ALL STAR นั้น จะต้องเข้ารับการอบรม สอบสัมภาษณ์ และคัดเลือกโดยบริษัท ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานเป็นกรณีพิเศษในสายงานที่เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา และมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าไปกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับอาจารย์เตชธรรม สังข์คร ประธานหลักสูตร เผยว่าโครงการ ALL STAR เป็นการมอบโอกาสที่ดีให้กับนักศึกษาผู้มีความสามารถโดดเด่น โดยหลักสูตรมีแนวทางในการมองหาและพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การมอบหมายให้นักศึกษาทุกคนพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมตั้งแต่ปีแรกจนสำเร็จการศึกษา และการมอบเกียรติบัตรผู้มีผลการฝึกภาคปฏิบัติดีเด่นในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังกลับจากฝึกภาคปฏิบัติทุกภาคเรียน เป็นต้น ซึ่งแนวทางดังกล่าว ถือเป็นอีกกิจกรรมต้นแบบที่ทางบริษัทให้ความชื่นชมและจะนำไปประยุกต์ใช้กับสถานบันอุดมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทั่วประเทศ

นายธนากร โพชากรณ์
รายงาน/ถ่ายภาพ
นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ