‘การจัดการธุรกิจค้าปลีก’ จับมือ ‘ซีพี ออลล์’ จัดอบรมนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน 7-ELEVEN

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้ร่วมมือกับสำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติในร้าน 7-ELEVEN ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 90 คน ณ ห้อง MSC2-07 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานและเพื่อลดปัญหาการปรับตัวในการใช้ชีวิตระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติและบุคลิกภาพที่ดีพร้อมต่อการทำงานบริการ

กิจกรรมในวันดังกล่าวนั้น อาจารย์เตชธรรม สังข์คร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักประสานรัฐกิจและฝ่ายบุคคลมณฑลจากบริษัทฯ และได้กล่าวเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม โดยกิจกรรมการอบรมประกอบไปด้วย การชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรในความร่วมมือ การทำงานในร้าน 7-ELEVEN อย่างไรให้มีความสุข การแจ้งทุกปัญหาผ่านสายส่วน Smile Center การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเส้นทางสู่ ALL STAR เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพกับ ซีพี ออลล์ และแนวทางการดูแลนักศึกษาพร้อมกับสวัสดิการต่าง ๆ เบื้องต้นที่นักศึกษาต้องรับทราบ ซึ่งบรรยายโดยคุณเหมพงษ์ เหมปราการ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา(ระดับอุดมศึกษา) สำนักประสานรัฐกิจ และคุณวริทธิ์ อักษรสาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลมณฑล ซึ่งเป็นผู้ดูแลนักศึกษาระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ

นอกจากนี้ อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น ในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวว่า หลักสูตรนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานของการทำงานจริง (Work-based Learning) และเน้นการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจค้าปลีกโดยตรง ดังนั้นจึงได้เน้นย้ำนักศึกษาให้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดในอนาคต และสิ่งสำคัญคือการได้นำความรู้ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอโปรเจคก่อนสำเร็จการศึกษา

 

นายธนากร โพชากรณ์   รายงาน/ถ่ายภาพ
นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ