ก้าวทันการเรียนรู้โลกธุรกิจยุค 4.0 ‘หลักสูตรค้าปลีก มรส.’ นำนักศึกษากลุ่ม A ดูงานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการธุรกิจค้าปลีกยุค 4.0 โดยการนำนักศึกษากลุ่ม A ชั้นปีที่ 2-3 กว่า 40 คน เดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนการเยี่ยมชมร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ต้นแบบด้านการประหยัดพลังงาน สาขาธาราสแควร์ และร้าน 7-ELEVEN ยุคนวัตกรรม 4.0 สาขาใหม่หน้าสาธิต PIM ถนนแจ้งวัฒนะ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำภายใต้ความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นภาพกระบวนการดำเนินธุรกิจจริงขององค์กรชั้นนำที่มีการปรับตัวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อีกทั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกเหนือจากภาคทฤษฎีในห้องเรียนและภาคปฏิบัติในสถานประกอบการร้าน 7-ELEVEN และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายคณะวิทยาการจัดการ ในการลดการสอนลงและเพิ่มการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา “Teach Less, Learn More”

ด้าน อาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เปิดเผยว่า การศึกษาในโลกทุกวันนี้ หรือที่เรียกว่าโลกยุค 4.0 จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ที่จะเป็นการเรียนในห้องเรียนสี่เหลี่ยมรูปแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ในเมื่อโลกธุรกิจยังถูกขับเลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะใหม่ๆ โลกของการศึกษาก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย เช่นเดียวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่กำลังพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนแบบเดิมให้ทันสมัย ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำงาน เก่งภาษา และมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม

ในส่วนของอาจารย์สุกานดา เทพสุวรรณชนะ อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ร่วมเดินทางไปด้วยเสริมว่า การศึกษาดูงานของนักศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่หลักสูตรมีการเปิดการเรียนการสอนมา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาในการนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้และบูรณาการกับรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติในร้าน 7-ELEVEN ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง นักศึกษาจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้กับการประกอบธุรกิจของตนเองในภายหน้าและการพัฒนาชุมท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

นายธนากร โพชากรณ์   รายงาน
นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ