‘ซีพี ออลล์’ เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร มรส. พร้อมจับมือร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้ร่วมต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากบริษัท ซีพี อออล์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งนำโดย คุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ ผู้จัดทำโครงการความร่วมมือทางการศึกษาในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่เดินทางเข้ามาสวัสดีปีใหม่ ณ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวอวยพรปีใหม่และขอบคุณที่ทางบริษัทได้สร้างความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรกับมหาวิทยาลัย โดยถือว่าเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพกับองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศอย่างมีคุณค่าให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้เปิดทำการเรียนการสอนขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2558 ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบภาคทฤษฎีในห้องเรียนสลับกับภาคปฏิบัติในร้าน 7-ELEVEN เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกในสถานประกอบการจริง ได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติงานจริง และได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้จริง ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรต้นแบบของการเรียนการสอนแบบ Work-based Learning ที่มหาวิทยาลัยกำลังสนับสนุน เนื่องจากการเรียนในรูปแบบดังกล่าวจะทำให้บัณฑิตเป็นผู้มีภูมิต้านทานในการทำงาน มีความอดทน ทำงานเป็น และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

นายธนากร โพชากรณ์   รายงาน
นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ