ผศ.เตชธรรม และคณะ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และในฐานะประธานหน่วยบริการวิชาการรวมทั้งฐานะกรรมการหน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดยในการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม ได้นำเสนอภาคบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นินธนา เอี่ยมสะอาด และนายนลวัชร์ ขุนลา โดยงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยว การพัฒนา และการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการนำเสนอในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นอีกภารกิจที่คณะได้ดำเนินมาต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 

นายธนากร โพชากรณ์   รายงาน
นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(อ้างอิงข้อมูลจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)