“ธุรกิจค้าปลีก” ต้อนรับ “ม.ราชภัฏยะลา” ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการหลักสูตร Work based Education

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร ศยามล อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น และอาจารย์สุกานดา เทพสุวรรณชนะ เป็นตัวแทนคณะวิทยาการจัดการให้การต้อนรับ อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สู่การเป็น Best Practice และโมเดลต้นแบบด้านการเรียนการสอนแบบ Work based Education เพื่อนำแนวคิดไปปรับใช้กับการดำเนินงานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่เปิดเป็นปีแรก

อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น ตัวแทนคณาจารย์นำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการหลักสูตรกล่าวว่า การจัดการธุรกิจค้าปลีกเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงทำให้เกิดปัญหาหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Block Course ภาคเรียนละ 6 เดือน ตารางสอนที่ทับซ้อนของอาจารย์ในช่วงคาบเกี่ยวกับนักศึกษาภาคปกติ ความไม่เข้าใจรูปแบบการเรียนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในช่วงแรกที่มีการเปิดหลักสูตร การเก็บชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดได้ และที่หนักที่สุดคือปัญหานักศึกษาที่เกิดขึ้นจากการไปฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ ที่อาจารย์ทุกคนต้องเข้าไปนิเทศติดตามการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาทุกรอบการฝึก รับฟังปัญหาและช่วยแก้ไขกันบ่อยครั้งจนทำให้อาจารย์มีความใกล้ชิดและรู้จักนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ทำให้อาจารย์ในหลักสูตรต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นในการแก้ปัญหา ดูแล บริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการของอาจารย์ทุกคนในเวลาเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ระบบการเรียนแบบ Work-based Education ที่หลักสูตรเปิดมาเป็นปีที่ 4 นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ ทำให้นักศึกษาได้รู้จักการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริการลูกค้า การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้ฝึกความอดทน  ฝึกการบริหารจัดการเวลาและจัดการเงินที่ได้มาจากการทำงานของตนเอง จนทำให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกมีความรับผิดชอบและมีความอดทนมากกว่านักศึกษาสาขาอื่นในวัยเดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ที่จะจบเป็นบัณฑิตยุค 4.0 มีความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

สำหรับการเข้ามาดูงานที่นี่ ของคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำประสบการณ์ดังกล่าวไปปรับใช้ เพราะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่มีรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันกับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และทำความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ในการให้โอกาสด้านทุนการศึกษาและการให้อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 100%

 

ธนากร โพชากรณ์ รายงาน
วรพล เจนวิไลศิลป์ ภาพ