MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษากำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง” เมี่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องผดุงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์การญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รศ.ปราณี เพชรแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ นักศึกษา พร้อมด้วยคณะบุคลากรจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด และนักสื่อสารมวลชน ต่างๆ ได้เข้าร่วมลงนามฯ